Privacyverklaring Apotheek – Apotheek Tabaksteeg – Leusden

Apotheek Tabaksteeg

Apotheek Tabaksteeg

Willem Alexanderhof 1 3832 JN Leusden Tel:033 433 3282 Fax:033 433 3283

Welkom bij Apotheek Tabaksteeg

Om u nog beter van dienst te zijn, zijn wij nu ook bereikbaar via internet. U kunt op onze website 24 uur per dag informatie krijgen over geneesmiddelen en gezondheid. Ook hebben wij een uitgebreide zelfzorgwijzer online met advies over het gebruik van vrij verkrijgbare zelfzorgmiddelen bij een aantal veel voorkomende aandoeningen.

Wat vindt u verder op onze website? Lees over ons team, onze openingstijden en hoe en waar u ons kunt bereiken.

Privacyverklaring Apotheek

Privacy & Cookie verklaring Apotheek Tabaksteeg te Leusden

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 28 mei 2018.

Inleiding

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website van apotheek Tabaksteeg. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen en plichten die staat in de AVG (de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens). Op grond van de deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In onze apotheek kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van:

 • Patiënten;
 • Iedereen die bij ons werkt of voor ons werkt;
 • Iedereen die onze website bezoekt;
 • Iedereen met wie wij contact hebben.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Van patiënten verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het leveren van kwalitatieve farmaceutische zorg;
 • Voor het verstrekken van medicatie (soms in een geïndividualiseerde vorm)
 • Doelmatig beheer, waaronder de financiële afwikkeling van farmaceutische zorg.
 • De ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
 • De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;
 • Communicatie met de betrokkene in brede zin, evenals het bieden van handelingsperspectief.

Van bezoekers van de website verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij U daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of indien wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Welke gegevens verwerken wij van U?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • Burgerservicenummer,
 • Persoonsidentificatiegegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de betrokkene;
 • Een patiënt-identificatienummer;
 • Medicatiegegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Financiële transacties;
 • Het tijdstip waarop gegevens over de betrokkene in de administratie zijn opgenomen;
 • Andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van wet- en regelgeving;
 • Een gedeelte van het IP-adressen (het laatste deel wordt geanonimiseerd).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij U daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of indien wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

Wij verzamelen uw gegevens met een doel. En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de privacywet als de WGBO (zie: Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?). Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Gebruik van gegevensverwerkers

Gegevensverwerkers zijn derden die diensten leveren voor onderdelen van onze processen, zoals de leverancier van ons Apothekers Informatie Systeem.  We hebben contracten gesloten met onze gegevensverwerkers. Dit betekent dat ze niets met uw persoonsgegevens mogen doen, tenzij we hen hebben opgedragen dit te doen. Zij dragen zorg voor de opslag en beveiliging van uw (persoons)gegevens en bewaren deze voor de periode die wij hen opdragen.

Verstrekking van gegevens aan derden

De medewerkers van apotheek Tabaksteeg hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Apotheek Tabaksteeg wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw huisarts of de huisartsenpost (HAP).

Omdat wij daarnaast niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten worden andere dienstverleners ingeschakeld, is het soms nodig om gegevens te delen. Als u bijvoorbeeld medicatie ophaalt bij een dienstapotheek.

Wij verstrekken uw (persoons)gegevens niet aan andere derde partijen dan zorgketenpartners voor u farmaceutische zorg of de door ons geselecteerd verwerkers zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Beveiliging

Uw (persoons)gegevens worden door ons beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door ongeautoriseerde personen worden bekeken. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Daarnaast maken wij gebruik van zogenaamde SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw (persoons)gegevens en communicatie (herkenbaar aan het slotje in de adresbalk).

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies).

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van apotheek Tabaksteeg of die van een door ons hiervoor ingeschakelde derde partij.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat U de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies van Google Analytics zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De dienstverlening van Google in het kader van Google Analytics is ingesteld overeenkomstig de handleiding voor het privacy vriendelijk instellen daarvan, zoals uitgevaardigd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat betekent dat apotheek Tabaksteeg in het kader van het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google heeft afgesloten. Hierin is opgenomen dat het Google niet is toegestaan deze informatie met derden te delen, tenzij Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste gedeelte van uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen cookies

In uw browser kun U instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer U ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de volgende domeinen:

https://www.apotheektabaksteeg.nl

Nadere informatie over de privacy- en cookieverklaring aangaande onze website treft u aan op de startpagina van de website (helemaal rechtsonder op de pagina klikken op ‘privacy’).

Deze Privacy- cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (zoals b.v. www.apotheek.nl). Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden U aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. U wilt bijvoorbeeld dat wij U niet bellen of mailen. U kunt ons ook vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken als U daar een belangrijke persoonlijke reden voor hebt. We hebben uw persoonsgegevens natuurlijk wel nodig voor onze plichten vanuit de WGBO.

Wat moet U doen?

Wil U dat wij uw persoonsgegevens niet meer gebruiken? Stuur ons een brief of een email. Geef aan waarom U wilt dat wij uw persoonsgegevens niet meer gebruiken. U krijgt van ons binnen 4 weken een reactie.

Hoe neem U met ons contact op?

Voor verzoeken en of klachten kun U ons benaderen, door:

 • Een e-mail te sturen naar info@apotheektabaksteeg.nl of
 • Een brief te sturen naar Apotheek Tabaksteeg, Willem Alexanderhof 1 , 3832 JN Leusden.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij bevelen U aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat U van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt aan de publicatiedatum zien wanneer deze voor het laatst is gewijzigd.

Klachten

Wij helpen U graag indien U een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor met ons contact opnemen via de hierboven vermelde manier.

Op grond van de privacywetgeving heeft U het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).